Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc

2 2.534

Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc là mẫu báo cáo của cá nhân về kết quả học tập của mình và việc vận dụng những kiến thức đã học vào công việc như thế nào? Mẫu ghi rõ thông tin cá nhân của người làm báo cáo, những thành tích đạt được, việc vận dụng vào công việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc tại đây.

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Họ và tên: ............................................................... Bộ phận: ................................................................
Mã số NV: ............................................................. Tên công việc: ......................................................

Khoá đào tạo: .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Kết quả học tập:

1. Đạt: ........................................................................................................................................................

2. Không đạt: ...................................... Lý do: .............................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Nhận xét thêm: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Vận dụng vào công việc:

1. Vận dụng tốt: ...........................................................................................................................................

2. Không vận dụng được: ................................ Lý do: ..................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Nhận xét thêm: ........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

  ................., ngày....tháng....năm.....
Ý kiến Trưởng bộ phận Người báo cáo (ký tên)
2 2.534
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc để xem.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm