Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

1 179

Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Mẫu báo cáo nêu rõ tên tổ chức, mã số thuế, tổ chức cá nhân đặt in và cung cấp phần mềm tự in hóa đơn... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Thông báo phát hành hóa đơn - Mẫu TB01/AC

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BÁO CÁO VỀ VIỆC NHẬN IN/CUNG CẤP PHẦN MỀM TỰ IN HÓA ĐƠN

Kỳ.....năm......

Tên tổ chức: .........................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

STT Tổ chức, cá nhân
đặt in/sử dụng phần mềm tự in hóa đơn
Hợp đồng Tên hóa đơn Ký hiệu mẫu hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
Mã số thuế Tên Địa chỉ Số Ngày
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
                       
                        ..........., ngày...tháng...năm....
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 179
Thủ tục hành chính Xem thêm