Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng

2 19.684

Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng là biểu mẫu dùng để bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng. Mẫu giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng này có nghĩa là bên bán sẽ phải bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng bằng một khoản tiền xác định để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng với bên mua, mời các bạn cùng xem và tải về bản bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại đây.

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách

Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng

 Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Nội dung cơ bản của mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

                                    .........., ngày...........tháng........... năm............

Kính gửi: ............................... (tên Bên mua)

(Sau đây gọi là Bên mua)

Theo đề nghị của ............[điền tên nhà thầu] (sau đây gọi là Bên bán).............. là nhà thầu trúng thầu gói ...............thầu [điền tên gói thầu...............] cam kết sẽ ký (hoặc đã ký(1)) Hợp đồng cung cấp [mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là Hợp đồng);

Theo quy định trong HSMT (hoặc trong Hợp đồng đối với trường hợp đã ký hợp đồng), Bên bán phải nộp cho Bên mua bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Hợp đồng,

Chúng tôi, ..............[điền tên của Ngân hàng.............] ở......[điền tên nước]............. có trụ sở đăng ký tại ............[ghi địa chỉ của Ngân hàng](2)(sau đây gọi là “Ngân hàng”.............), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện Hợp đồng của bên bán với số tiền là ...............[ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]............. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên mua bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Bên mua thông báo Bên bán vi phạm Hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày..... tháng.....năm ..........(3)

                                 Đại diện hợp pháp của Ngân hàng
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: 

(1) Nếu Ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có Hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì Bên mời thầu phải báo cáo Người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ..........[điền tên nhà thầu] (sau đây gọi là Bên bán)......... là nhà thầu trúng thầu gói thầu .........[điền tên gói thầu]...... đã ký Hợp đồng số ........[điền số Hợp đồng]........ ngày...... tháng......... năm.......... về việc cung cấp [mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là Hợp đồng)”.

(2) Địa chỉ Ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, email để liên hệ.

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 7 ĐKC.

Đánh giá bài viết
2 19.684
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm