Mẫu bìa báo cáo tự đánh giá trường mầm non

1 118

Bìa báo cáo tự đánh giá mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Sau đây là biểu mẫu bìa báo cáo tự đánh giá trường mầm non 2019 VnDoc xin được chia sẻ với các bạn.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Bìa ngoài)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG ……………………
________________

 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 

TÊN TỈNH / THÀNH PHỐ - (NĂM…………)

 

 

(Bìa trong)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG……………………….
__________________

 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

   

Chủ tịch hội đồng

 

2

   

Phó Chủ tịch hội đồng

 

3

   

Thư ký hội đồng

 

4

   

Ủy viên hội đồng

 

5

   

Ủy viên hội đồng

 
         

 

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - (NĂM )

 

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

 

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

Phần II. T ĐÁNH GIÁ

 

A. ĐẶT VN Đ

 

B. TỰ ĐÁNH GIÁ

 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

 

Tiêu chuẩn 1

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 1.1

 

Tiêu chí 1.2

 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1

 

Tiêu chuẩn 2

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 2.1

 

Tiêu chí 2.2

 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2

 

Tiêu chuẩn 3

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 3.1

 

Tiêu chí 3.2

 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3

 

Tiêu chuẩn 4

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 4.1

 

Tiêu chí 4.2

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4

 

Tiêu chuẩn 5

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 5.1

 

Tiêu chí 5.2

 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5

 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

 

Tiêu chí 1

 

 

Kết luận

 

Phần III. KẾT LUẬN CHUNG

 

Phần IV. PHỤ LỤC

 
Đánh giá bài viết
1 118
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm