Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường là mẫu biên bản được lập ra để bàn giao cho nhân viên bảo vệ về cơ sở vật chất của nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin người tham gia, nội dung bàn giao, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường tại đây.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ...........

TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số: ............/BB ......., ngày....tháng....năm....

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC ........ - .......

Thời gian bắt đầu: .... giờ ..... ngày .... tháng ..... năm .....

Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường ..........................

Thành phần tham dự:

1. Ông ....................................................................................................................

2. Ông ....................................................................................................................

3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;

4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;

5. Ông Nguyễn Văn Nhất - Nhân viên bảo vệ

A. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học ...... – .......

* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định:

- Gồm: ...... phòng học, trong đó có ........ phòng học nhà 2 tầng và 03 phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).

- Các phòng còn lại như sau:

+ Phòng làm việc của hội đồng 01 phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ 01 phòng Thư viện + 01 thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo)

+ 01 phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 02 Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 01 nhà công vụ với 04 phòng ở và 02 nhà vệ sinh.

+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ 01 bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.

B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.

2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.

4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.

Biên bản kết thúc vào .... giờ ..., ngày .... tháng ... năm ....../.

NHÂN VIÊN BẢO VỆ HIỆU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
Đánh giá bài viết
2 20.787
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm