Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc

Mẫu biên bản về việc bàn giao danh sách mốc đo đạc

Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao danh sách mốc đo đạc. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản ghi chép bàn giao danh sách mốc đo đạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO DANH SÁCH MỐC ĐO ĐẠC

Hôm nay, ngày……tháng…năm….,tại: (1)(tỉnh/thành phố)

Chúng tôi gồm:

Chủ đầu tư (Bên giao)

Đại diện là ông/bà:……………………………… Chức vụ:

Sở Tài nguyên và Môi trường (Bên nhận):

Đại diện là ông/bà:……………………………… Chức vụ:

Đã tiến hành bàn giao danh sách mốc đo đạc trên địa bàn tỉnh/thành phố………, cụ thể như sau:

1. Danh sách mốc đo đạc

STT

Số hiệu mốc

Cấp hạng

Nơi đặt mốc

(Tên đơn vị hành chính cấp xã)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2. Sơ đồ vị trí mốc đo đạc

Tổng số có …… sơ đồ vị trí mốc đo đạc tương ứng với danh sách mốc đo đạc.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư giữ 02 bản; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giữ 02 bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC UBND CẤP TỈNH
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc

Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 70
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm