Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

3 45.769

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị mới nhất 2020

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc được lập ra để bàn giao thiết bị giữa bên thuê và bên cho thuê. Đây là mẫu sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, tổ chức. Biên bản được lập vào thời điểm hoàn thành việc sửa chữa, thi công hoặc cho thuê máy móc, thiết bị.

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:......................................................................................

Đại diện:...................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:...................................................................

Đại diện:...................................................................

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1.

       

2.

       

3.

       

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao                          Đại diện bên nhận

Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

Đánh giá bài viết
3 45.769
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm