Mẫu biên bản bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

1 33

Mẫu biên bản ghi chép bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản ghi chép bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, thời gian và địa điểm lập biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

………, ngày ….. tháng ….. năm 20....

BIÊN BẢN
Bàn giao người chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Vào hồi.... giờ... ngày ... tháng .... năm ... tại 1 ...........................................

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO

Công an 2: ....................................................................................................

Đại diện là (ông/bà): ................................................. cấp bậc .......................

Chức vụ: .................................................... Giấy giới thiệu số ngày....../..../....

BÊN NHẬN 

Trung tâm .......................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Đại diện là (ông/bà): ....................................... Chức vụ: ................................

Tiến hành lập biên bản bàn giao người có lai lịch như sau:

Họ và tên .................; Nam/nữ ...................; Tên gọi khác: ............................

Sinh ngày:..../..../.....; Nguyên quán: ................................................................

Nơi đăng ký thường trú: ..................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật: ..............................................................................

Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Quyết định số: ............

ngày ..../...../..... của Chủ tịch UBND3...............................................................

Thời hạn phải chấp hành Quyết định là tháng..........

Tình trạng sức khỏe 4: .....................................................................................

Hồ sơ, tài liệu kèm theo ...................................................................................

Tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo: ...........................................................

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Thường trực Hội đồng trực Hội đồng Tư vấn về việc đưa vào Trung tâm.

Biên bản lập xong hồi giờ cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây./.

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Địa điểm bàn giao

2 Công an cấp huyện

3 Cơ quan ra Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

4 Nếu không bình thường thì lập biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe kèm theo biên bản này.

Mẫu biên bản ghi chép bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản ghi chép bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Đánh giá bài viết
1 33
Thủ tục hành chính Xem thêm