Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

30 305.353

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn..... việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ. Mời bạn đọc tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài liệu dưới đây.

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu mới nhất:

 Mẫu biên bản bàn giao tài liệu mới nhất:

Mời các bạn tham khảo bản text Biên bản bàn giao tài liệu

CÔNG TY…....... Số: …/........           

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

                  Hà Nội, ngày ...… tháng ...... năm 20......

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên Giao:

Họ tên:.........................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................

Trụ sở:.........................................................................................................................

Bên Nhận:

Họ tên:.........................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................

Công ty:.......................................................................................................................

Trụ sở:.........................................................................................................................

Chi tiết tài liệu bàn giao:

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 

Bên Giao Bên Nhận
Đánh giá bài viết
30 305.353
Thủ tục hành chính Xem thêm