Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản ghi chép việc bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản ghi chép bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Hôm nay, ngày ……… tháng …… năm …………

Tại: ……………………………………………… (trụ sở đơn vị tiếp nhận), chúng tôi gồm:

BÊN GIAO:

Đại diện là ông (bà):

Chức vụ:

BÊN NHẬN:

Đại diện là ông (bà):

Chức vụ:

Đã thực hiện việc giao - nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ của dự án (đề án) ………………………………………………………, cụ thể như sau:

STT

Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 101
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm