Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu biên bản về việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 33/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Nghị định số …./2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số …… ngày ... tháng ... năm... của …… về việc…… (1);

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...., tại ……, việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao:

Ông (Bà): …………………………………Chức vụ:......................................................

Ông (Bà): …………………………………Chức vụ:......................................................

2. Đại diện bên nhận:

Ông (Bà): …………………………………Chức vụ:......................................................

Ông (Bà): …………………………………Chức vụ:.....................................................

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có):

Ông (Bà): …………………………………Chức vụ:......................................................

Ông (Bà): …………………………………Chức vụ:......................................................

II. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận(2):

STT

Tên tài sản (Chi tiết theo từng loại tài sản thuộc phạm vi quản lý)

Đơn vị tính

Số lượng /khối lượng

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích đất (m2) (2)

Diện tích sàn sử dụng (m2) (3)

Nguyên giá (nghìn đồng) (4)

Giá trị còn lại (nghìn đồng)

Tình trạng tài sản (5)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng cộng (I+II+...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tên tuyến đường bộ A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên tuyến đường bộ B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận:…

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao:...........................................................................................

b) Trách nhiệm của Bên nhận:.........................................................................................

4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:........................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ số, ngày tháng, trích yếu Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc giao tài sản/thu hồi tài sản/điều chuyển tài sản/sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

(2) Diện tích đất kê khai tại cột số 6 (không áp dụng đối với tài sản là đường) là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng.

(3) Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất.

(4) Nguyên giá, giá trị còn lại tại cột 8, cột 9 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ.

(5) Tình trạng tài sản tại cột 10 ghi: đang sử dụng, hỏng không sử dụng.

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 154
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm