Mẫu biên bản bàn giao vật tư thiết bị dạy học

1 2.400

Mẫu biên bản ghi chép việc bàn giao vật tư thiết bị dạy học

Mẫu biên bản ghi chép việc bàn giao vật tư thiết bị dạy học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao vật tư thiết bị dạy học. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm bàn giao... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc bàn giao vật tư thiết bị dạy học như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

....................., ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm tại ………………… tổ kiểm kê và bàn giao tài sản vật tư thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: /QĐ-….. ngày … tháng… năm …. của Hiệu trưởng …………….……, đã tiến hành kiểm kê kho (hoặc thiết bị mới nhập về kho)………………. từ ngày … đến ngày … tháng …. năm … ., kết quả như sau:

- Kiểm kê số lượng và chất lượng các thiết bị dạy học ( có biên bản kèm theo)

-Bàn giao các thiết bị đã kiểm kê đánh giá chất lượng cho ông ( bà) từ ….. giờ … ngày …/…/...

Tài sản bàn giao gồm:

………… danh mục thiết bị dạy học, cơ sở vật chất (có biên bản đính kèm)

Hồ sơ sổ sách: ………. bộ.

Ông (bà) ………………. có trách nhiệm, quản lý, bảo quản các trang thiết bị đã bàn giao theo các quy định hiện hành.

Biên bản này được lập thành 4 bản, bên giao và bên nhận mỗi bên giữ 01 bản; 01 bản cho Ban giám hiệu; 01 bản cho bộ phận kế toán hành chính.

HIỆU TRƯỞNG

BÊN NHẬN

BÊN GIAO

CÁC THÀNH VIÊN KIỂM KÊ

Mẫu biên bản ghi chép việc bàn giao vật tư thiết bị dạy học

Mẫu biên bản ghi chép việc bàn giao vật tư thiết bị dạy học

Đánh giá bài viết
1 2.400
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm