Mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng

1 4

Mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng là gì?

Mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bắt quả tang đối tượng. Mẫu đơn nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản...

2. Mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

….…….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
(V/v: ……………………………………………………………………….. )

Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

Tại:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà: ………………………. chức danh

Tại:

CMND ……………………………….. do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà: ………………………. chức danh

Tại:

CMND ……………………………….. do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà: ………………………. chức danh

Tại:

CMND ………………………….. do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Tiến hành lập văn bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành…..bản.

Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến

Người lập

Người liên quan

Mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng

Mẫu biên bản bắt quả tang đối tượng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm