Mẫu biên bản chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1 1.282

Mẫu biên bản ghi chép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu biên bản ghi chép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BIÊN BẢN CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN ........................................................................................................

(Áp dụng cho cơ quan, tổ chức lập phương án bồit hường, hỗ trợ và tái định cư)

Căn cứ Quyết định số ............... ngày....tháng...năm... của ............

............................... về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án .......................................;

Hôm nay, vào lúc....giờ....phút....ngày...tháng...năm..., tại UBND xã (phường, thị trấn): .........................................., chúng tôi tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông (bà) ...........................

ảnh hưởng dự án ...................................................................................

I . Thành phần tham dự:

1. Chủ hộ bị ảnh hưởng (hoặc người được Ủy quyền)

- Ông (bà) ................................................................................................

CMND số : ............................ Ngày.../.../... do ........................................

2. UBND xã (phường, thị trấn): ................................................................

- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................

- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................

3. Cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường:

- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................

- Ông (bà) ......................................... chức vụ .........................................

4. Đại diện của những hộ gia đình bị ảnh hưởng

- Ông (bà) ................................................................................................

- Ông (bà) ................................................................................................

II. Nội dung:

1. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông (bà) .......................................................... với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là ............................................ đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo).

2. Ông (bà) ....................................... đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên và cam kết sẽ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án sau: ................... ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Biên bản kết thúc lúc .......giờ .... phút ....... ngày ..... tháng .... năm... và được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./.

CHỦ HỘ
(Ký ghi rõ họ tên)

UBND XÃ (Phường, thị trấn) ....................
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CỦA NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản ghi chép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu biên bản ghi chép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đánh giá bài viết
1 1.282
Thủ tục hành chính Xem thêm