Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. Mẫu biên bản nêu rõ thành phần tham dự cuộc họp, đơn vị xảy ra tai nạn, nội dung cuộc họp. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp tại đây.

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động như sau:

MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

........., ngày.... tháng.... năm .........

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

Vào lúc ............. giờ.......phút, ngày.....tháng.......năm........

Tại:..........................................................................................................................

Đoàn điều tra tai nạn lao động tổ chức tiến hành cuộc họp công bố biên bản điều tra vụ tai nạn lao động.

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Đoàn điều tra tai nạn lao động:

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên, chức vụ, đơn vị của từng người)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động:

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên, chức vụ, đơn vị của từng người)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Đơn vị (hoặc cá nhân) có liên quan

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

II. Nội dung cuộc họp

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào lúc ......giờ.....phút..... cùng ngày, biên bản đã được đọc lại cho các thành phần dự họp cùng nghe và cùng ký tên dưới đây./.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐIỀU TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ HOẶC CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN KHÁC THAM DỰ HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 1.180
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm