Mẫu biên bản cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu biên bản ghi chép cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu biên bản ghi chép cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã như sau:

(2) …………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Hôm nay, hồi …… giờ ….. phút, ngày ………….. tháng ……….. năm ..................

Tại: ............................................................................................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: ………………………………… đại diện(2) ..........................

Tiến hành họp đơn vị dân cư cơ sở(1) .......................................................................
để thi hành Quyết định số /QĐ-UB ngày .../.../... của Chủ tịch UBND(1) ............... về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên: .................................................................................................... nam/nữ;

Tên gọi khác: ..............................................................................................................

Sinh ngày …../……/…….; tại ..................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................................

Nguyên quán: ...........................................................................................................

Số CMND …………………...…..; ngày cấp: ………………; nơi cấp: .......................

Dân tộc: ………………….; tôn giáo: …………………..; trình độ văn hóa: ................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ...........................................................................

Thành phần tham dự cuộc họp

1. Đại diện(4) …………………………….. hộ gia đình thuộc đơn vị dân cư cơ sở1) ...................................

2. Ông/bà: ………………………… đại diện(2) ........................................................

3. Ông/bà: ………………………… đại diện MTTQ(1) ............................................

4. Ông/bà: ………………………… đại diện Ban Tư pháp(1) ................................

5. Ông/bà: ………………………… đại diện Công an(1) ........................................

6. Ông/bà: ………………………… đại diện gia đình người được đề nghị giáo dục.

7. ………..………………………… đại diện(3) ......................................................

8. Ông/bà: ………………………… Thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp

1. Ông/bà: …………………., đại diện(2) ............................... đọc Quyết định của Chủ tịch UBND(1) ................... về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với người có lý lịch nêu trên.

2. Người được giáo dục đọc bản tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm trước cuộc họp (có bản tự kiểm điểm kèm theo).

3. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Ý kiến của người được giao trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Phát biểu của người được giáo dục

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Đại diện tổ chức được giao quản lý, giáo dục người được giáo dục nêu rõ những trách nhiệm và quyền lợi của người được giáo dục và kết luận cuộc họp.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày .../.../.... Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho mọi người có mặt nghe và không có ý kiến gì khác.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1), Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được phân công quản lý, giáo dục.

(3) Đại diện dòng họ hoặc những người láng giềng … của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.

(4) Ghi tổng số hộ gia đình trong đơn vị dân cư cơ sở tham gia cuộc họp.

(*) Ghi chú: Biên bản này phải lưu vào hồ sơ do Công an xã, phường, thị trấn để quản lý.

Mẫu biên bản ghi chép cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu biên bản ghi chép cuộc họp thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Đánh giá bài viết
1 74
Thủ tục hành chính Xem thêm