Mẫu biên bản cuộc họp

128 370.685

Mẫu biên bản cuộc họp - Biên bản cuộc họp công ty mới nhất

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất theo Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính số 01/2011/TT-BNV được VnDoc cập nhật để gửi đến các bạn tham khảo.

Cách viết biên bản cuộc họp

Biên bản họp công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất sau đây:

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất
Biên bản cuộc họp công ty chuẩn

Nội dung Mẫu biên bản cuộc họp được sử dụng rộng rãi, ban hành theo Thông tư 01/2011/TT-BNV như sau:

Mẫu 1:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB- ... (3)....

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

..................................(4).................................
_______________

Thời gian bắt đầu:.....................................................................................................................

Địa điểm:..................................................................................................................................

Thành phần tham dự:................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):.......................................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản):......................................................................................................

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):....................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ...... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm ......./.

  THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)) (5)

Họ và tên

Nơi nhận:
- ..........;
- Lưu: VT, hồ sơ.


Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
  • (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Mẫu 2:

CÔNG TY .........................
----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------
Số: ..........................  

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ...............

(V/v ....................................)

Hôm nay, vào lúc .......... giờ, ngày .............................. tại Công ty ............................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ....................................................................

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ....................... cấp ngày .......

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................

Công ty tiến hành họp ...............................................................................................

Nội dung, chương trình họp: .....................................................................................

Thành phần tham dự: ...............................................................................................

Chủ toạ: .................................................... Thư ký: .................................................

Diễn biến cuộc họp: .................................................................................................

Các quyết định được thông qua: ................................................................................

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ........................... % số phiếu

- Số phiếu không tán thành: ........................... phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ............. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                         Chữ ký của các thành viên
128 370.685
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản cuộc họp để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm