Mẫu biên bản cuộc họp Biên bản cuộc họp công ty mới nhất

Giới thiệu

Mẫu biên bản cuộc họp - Biên bản cuộc họp công ty mới nhất

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất theo Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính số 01/2011/TT-BNV được VnDoc cập nhật để gửi đến các bạn tham khảo.

Cách viết biên bản cuộc họp

Biên bản họp công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất sau đây:

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất
Biên bản cuộc họp công ty chuẩn

Nội dung Mẫu biên bản cuộc họp được sử dụng rộng rãi, ban hành theo Thông tư 01/2011/TT-BNV như sau:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB- ... (3)....

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

..................................(4).................................
_______________

Thời gian bắt đầu:.....................................................................................................................

Địa điểm:..................................................................................................................................

Thành phần tham dự:................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):.......................................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản):......................................................................................................

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):....................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ...... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm ......./.

  THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)) (5)

Họ và tên

Nơi nhận:
- ..........;
- Lưu: VT, hồ sơ.


Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
  • (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản cuộc họp để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính