Mẫu biên bản đánh giá đăng kiểm viên

Mẫu biên bản về việc đánh giá đăng kiểm viên

Mẫu biên bản đánh giá đăng kiểm viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá đăng kiểm viên. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, thông tin về đăng kiểm viên... Mẫu được ban hành theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản đánh giá đăng kiểm viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Đánh giá lần đầu:

Đánh giá lại:

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ..............Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): ...............................................................................

2. Ông (bà): ...............................................................................

3. Ông (bà): ...............................................................................

Đã tiến hành đánh giá nghiệp vụ kiểm định của Ông (Bà)

I. Kết quả đánh giá lý thuyết

Đạt

Không đạt

1) Văn bản pháp lý

2) Lý thuyết nghiệp vụ

II. Kết quả đánh giá thực hành

Đạt

Không đạt

1) Kiểm tra Công đoạn 1 và lập Hồ sơ phương tiện

2) Kiểm tra Công đoạn 2

3) Kiểm tra Công đoạn 3

4) Kiểm tra Công đoạn 4

5) Kiểm tra Công đoạn 5

6) Phân tích, đánh giá và chẩn đoán(*)

III. Lý do không đạt (nếu có cần ghi rõ các lỗi)

....................................................................................................

IV. Yêu cầu khắc phục

....................................................................................................

Biên bản đã được thông qua và lập thành 03 bản có giá trị như nhau, một bản lưu tại đơn vị đăng kiểm (hoặc tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm), một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam, một bản do người đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên giữ.

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng kiểm viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*)Chỉ áp dụng đối với hạng đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

Mẫu biên bản đánh giá đăng kiểm viên

Mẫu biên bản đánh giá đăng kiểm viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 31
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm