Mẫu biên bản đánh giá giờ dạy

Mẫu biên bản đánh giá giờ dạy

Mẫu biên bản đánh giá giờ dạy là mẫu biên bản được lập ra để đánh giá giờ dạy khi dự giờ của giáo viên. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian diễn ra giờ dạy, thành phần tham gia, ưu và nhược điểm của giờ dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản đánh giá giờ dạy tại đây.

Mẫu sổ dự giờ của giáo viên

Hướng dẫn cách ghi sổ dự giờ

Mẫu sổ dự giờ mầm non

Mẫu biên bản đánh giá giờ dạy

Mẫu biên bản đánh giá giờ dạy

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đánh giá giờ dạy như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ GIỜ DỰ

I. Thời gian: Ngày .. tháng ... năm 20....

II. Thành phần:

1) .......................................................... Chức vụ: ....................................................

2) .......................................................... Chức vụ: ....................................................

3) .......................................................... Chức vụ: ....................................................

4) .......................................................... Chức vụ: ....................................................

5) .......................................................... Chức vụ: ....................................................

Người dạy: ................................................................................................................

Ngày tháng dự: Ngày .... tháng .. năm .....

Tên bài dạy: ..............................................................................................................

III. Nội dung:

1. Giáo viên thông qua tiết dạy và tự đánh giá nhận xét

a. Ưu điểm

- Công tác chuẩn bị bài được giáo viên thực hiện nghiêm túc, chu đáo.

- Soạn giảng đầy đủ.

- Truyền thụ hết kiến thức cơ bản mà bài yêu cầu.

b. Nhược điểm

- Chưa tổ chức được các hoạt động linh hoạt, sinh động cho học sinh.

- Còn nhiều thiếu xót trong quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh.

3. Tổ dự giờ nhận xét, đánh giá:

a. Ưu điểm

- Giáo viên có sự chuẩn bị bài chu đáo.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các khâu lên lớp.

- Truyền thụ nội dung kiến thức đầy đủ.

- Trình bày bảng hợp lý.

b. Nhược điểm

- Chưa khắc sâu đượ kiến thức cơ bản cho học sinh.

- Công tác chuẩn bị mặc dù đã thực hiện nhưng vẫn còn lỗi.

- Chưa sửa cho học sinh cách trình bày bài.

* Lượng hoá điểm tiết dạy:

Điều 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng
Xếp loại
Điểm

Biên bản đã được thông qua và được nhất trí của các thành viên trong tổ dự giờ.

THƯ KÍ NGƯỜI DẠY TỔ TRƯỞNG
Đánh giá bài viết
1 10.518
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm