Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

1 5

Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu là gì? Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu là gì?

Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản...

2. Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
“THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG, THU HÁI DƯỢC LIỆU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHAI THÁC DƯỢC LIỆU TỰ NHIÊN”

• Tên cơ sở được đánh giá:

• Địa chỉ cơ sở được đánh giá:

• Tên dược liệu được đánh giá:

• Phạm vi đánh giá:

• Hình thức đánh giá:

• Thời gian đánh giá:

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

STT

Họ tên

Chức vụ

1.

 

Trưởng đoàn

2.

 

Thư ký

3.

 

Thành viên

4.

 

Thành viên

5.

 

Thành viên

II. CÁN BỘ CỦA CƠ SỞ THAM GIA TIẾP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

STT

Họ tên

Chức vụ

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

III. Ý KIẾN CHƯA THỐNG NHẤT GIỮA CƠ SỞ VÀ ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trưởng đoàn đánh giá
(ký tên)

Đại diện cơ sở
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

Mẫu biên bản đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm