Mẫu biên bản đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV

1 18

Mẫu biên bản ghi chép đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV

Mẫu biên bản ghi chép đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ lý do đình chỉ, thời gian địa điểm lập biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

...............ngày.....tháng......năm..........

BIÊN BẢN ĐÌNH CHỈ
HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM HIV

Thành phần Đoàn kiểm tra

............

Đại diện Cơ sở có phòng xét nghiệm HIV

............

Ngày....tháng.....năm....., Đoàn kiểm tra phòng xét nghiệm đã tiến hành kiểm tra phòng xét nghiệm HIV [Tên cơ sở có phòng xét nghiệm HIV] theo các quy định của Thông tư số ...../2013/TT - BYT ngày....tháng...năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV, Sau khi kiểm tra phòng xét nghiệm HIV nêu trên, Đoàn kiểm tra thống nhất như sau:

1. Tiêu chuẩn về cán bộ xét nghiệm

2. Tiêu chuẩn về trang thiết bị

3. Tiêu chuẩn về phòng xét nghiệm

4. Tiêu chuẩn về kết quả xét nghiệm

5. Tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn

6. Vướng mắc phát sinh (nếu có)

Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra hoạt động xét nghiệm tại phòng xét nghiệm HIV [Tên cơ sở có phòng xét nghiệm HIV], Đoàn kiểm tra đề nghị đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV của [Tên cơ sở có phòng xét nghiệm HIV] trong thời hạn ...........vì lý do sau:

...

Kiến nghị

Trong thời gian .........kể từ ngày ....tháng.....năm....., phòng xét nghiệm HIV thuộc [Tên cơ sở có phòng xét nghiệm HIV] có trách nhiệm tiến hành khắc phục các vi phạm và báo cáo khắc phục theo quy định Thông tư số ..../2013/TT - BYT ngày tháng...năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV.

Thành viên Đoàn kiểm tra
(Ký ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm HIV
(Ký, đóng dấu)

Mẫu biên bản ghi chép đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV

Mẫu biên bản ghi chép đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV

Đánh giá bài viết
1 18
Thủ tục hành chính Xem thêm