Mẫu biên bản đình chỉ học sinh

Mẫu biên bản đình chỉ học tập

Mẫu biên bản đình chỉ học tập là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đình chỉ học sinh tham gia học tập. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian lập biên bản, học sinh bị đình chỉ, lý do đình chỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đình chỉ học tập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP

1. Thời gian: ........... giờ ...... ngày ........ tháng ....... năm .........

2. Thành phần: GVCN lớp ..................................................................

3. Địa điểm: Trường ............................................................................

4. Nội dung:

Trong thời gian qua

Học sinh: .............................................. Lớp......... đã nhiều lần vi phạm nội quy của nhà trường. Cụ thể như sau:

+ Các lỗi trong sổ theo dõi thi đua của cán bộ lớp.

............................................................................................................

............................................................................................................

+ GV bộ môn lập biên bản vi phạm: ............ lần (có biên bản kèm theo)

GVCN đã thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với phụ huynh nhằm tìm ra biện pháp để giúp em tiến bộ. Nhưng học sinh ............................................... không có tiến bộ và vẫn thường xuyên vi phạm nội quy.

Vì vậy, GVCN lớp..................... quyết định đình chỉ học tập lần thứ .......... đối với học sinh ..................................................... lớp .......... trong thời gian ........... ngày.

Trong thời gian bị đình chỉ học tập, gia đình chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý học sinh.

............, ngày...tháng...năm...

Ý kiến của phụ huynh học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Mẫu biên bản đình chỉ học tập

Mẫu biên bản đình chỉ học tập

Đánh giá bài viết
9 2.975
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm