Mẫu biên bản đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

1 157

Mẫu biên bản ghi chép đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

Mẫu biên bản ghi chép đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đóng gói niêm phòng và giao nhận đối tượng giám định. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian đóng gói niêm phong và giao nhận. Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN ĐÓNG GÓI, NIÊM PHONG

VÀ GIAO, NHẬN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

Hồi ........ giờ ............. ngày .......... tháng ........ năm ................. tại: ........

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ......................................................... Chức vụ: ..........................

thuộc Cơ quan .........................................................................................

Ông/bà: ............................................................... Chức vụ: ....................

thuộc Cơ quan .........................................................................................

Ông/bà: ....................................................................................................

Đã tiến hành đóng gói, niêm phong đối tượng giám định và giao nhận lại đối tượng giám định kèm theo Kết luận giám định số: …………...…….. ngày ….. tháng ….. năm...

của ...........................................................................................................

Tình trạng đối tượng giám định được giao, nhận lại sau giám định (Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng mẫu vật, cách đóng gói, niêm phong và đồ vật, tài liệu có liên quan):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Việc giao, nhận kết thúc hồi..................giờ................... ngày............ tháng .......... năm....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan giám định, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Giám định viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trợ lý giám định

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

Mẫu biên bản ghi chép đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

Đánh giá bài viết
1 157
Thủ tục hành chính Xem thêm