Mẫu biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu

Mẫu biên bản về việc giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu

Mẫu biên bản về việc giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian giám định và niêm phong, thông tin văn hóa phẩm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu như sau:

BỘ/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: ..............

............., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH VÀ NIÊM PHONG

VĂN HÓA PHẨM XUẤT KHẨU

Theo đề nghị của ................ (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định) về việc .............................

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số…/TT-BVHTTDL ngày... tháng... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.

Bộ/Sở văn hóa, thể thao và du lịch (cơ quan giám định và niêm phong) đã giám định và niêm phong số văn hóa phẩm dưới đây:

Số lượng: ....................................................................................................

Loại văn hóa phẩm: ....................................................................................

Nội dung: ................................................................... (đối với di vật, cổ vật phải mô tả hiện vật).

Toàn bộ số văn hóa phẩm trên đã được niêm phong .................................

Đề nghị .................. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định) làm các thủ tục để xuất khẩu số văn hóa phẩm trên tại cơ quan Hải quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

GIÁM ĐỊNH VÀ NIÊM PHONG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản về việc giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu

Mẫu biên bản về việc giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu

Đánh giá bài viết
1 46
Thủ tục hành chính Xem thêm