Mẫu biên bản giao hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng cung cấp hàng hóa

Tải mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao hàng hóa

Mời các bạn tham khảo mẫu Biên bản giao hàng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN .........................................................................................................................

CÔNG TY .................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

Đại diện bởi ông : ......................................................................................................

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ............................................. Fax: ......................................................

MST : ........................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN ...........................................................................................................................

CÔNG TY ...................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Đại diện bởi ông : ........................................................................................................

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ........................................................... Fax: ..........................................

MST : .........................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………...........….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:...............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

- Số lượng: ................................................................................................................

- Tương đương với Trị giá: theo HD........................................................ đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ……………........................ với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./....../20…..

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

------------------------

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….…………., đã ký ngày tháng năm 20...

      Hôm nay, ngày….. tháng năm 20, tại………………., chúng tôi gồm:

I/.BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ : ………………………………………………….....…………….……

Đại diện :……………….…… Chức vụ:……………......................……….

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

II/.BÊN GIAO : ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ : …………………………………………………………………….…

Điện thoại : …………………...Fax: ……………….....................…………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………....................………….

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/. DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT

Tên hàng hóa

ĐVT

Qui cách đóng gói

Hãng sản xuất/ Nước sản xuất

Hạn sử dụng

Số lượng

1.

           

2.

           

3.

           

IV/.KẾT LUẬN:

- Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

- Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.

- Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20... Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Đánh giá bài viết
28 237.763
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm