Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định

1 7

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định là gì? Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ đối tượng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định là gì?

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định. Mẫu nêu rõ thông tin của người giao nhận, nội dung biên bản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 25/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định

(1) ……………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN
GIAO NHẬN HỒ SƠ, ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Hôm nay, hồi ….. giờ.... ngày …. tháng …. năm....tại: ...................................... (2)

Chúng tôi gồm:

1- Đại diện cơ quan trưng cầu giám định (hoặc người yêu cầu giám định):

+ Ông (bà) ………………………………………… chức vụ .......................................

+ Ông (bà) ………………………………………… chức vụ .......................................

2- Đại diện .......................................................................................................... (3):

+ Ông (bà) ………………………………………… chức vụ ........................................

+ Ông (bà) ………………………………………… chức vụ ........................................

3- Người chứng kiến (nếu có):

Ông (bà) ................................................................................................................ (4)

Tiến hành giao nhận tài liệu hồ sơ, đối tượng trưng cầu/ yêu cầu giám định theo yêu cầu tại Quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định số.... (5) như sau:

....................................................................................................................................

(Chú ý: Ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của tài liệu, đối tượng giám định giao nhận).

Biên bản giao, nhận tài liệu hồ sơ, đối tượng trưng cầu/yêu cầu giám định đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và đại diện ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Việc giao nhận hoàn thành hồi…. giờ …… ngày …./…./...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRƯNG CẦU/
YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ……………………(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan/Giám định viên tiếp nhận trưng cầu.

(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.

(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp nhận trưng cầu.

(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiến.

(5) Số văn bản trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm