Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

1 39.228

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội là mẫu biên bản xác nhận về việc bàn giao sổ bảo hiểm giữa bên giao và bên nhận, bao gồm bên giao đã giao bao nhiêu cuốn sổ, tình trạng sổ còn nguyên vẹn hay không....... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội tại đây.

Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2016

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO
SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày....../....../....tại ................................., chúng tôi gồm:

Bên A (bên trả sổ bảo hiểm xã hội): Trung tâm Dịch vụ việc làm ...............................

Đại diện:................................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Bên B (bên nhận sổ bảo hiểm xã hội): Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .......................

Đại diện:................................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Bên A đã bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho bên B với số lượng .......... quyển (danh sách kèm theo) (1). Sau khi nhận bàn giao, Bên B đã kiểm tra lại sổ và không thấy bị hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa; sổ được bảo quản đúng hiện trạng.

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Danh sách kèm theo, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: họ tên, số sổ, ngày cấp, nơi cấp,...

Đánh giá bài viết
1 39.228
Thủ tục hành chính Xem thêm