Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động là mẫu biên bản được lập ra khi có sự giao, nhận về tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động. Mẫu biên bản nêu rõ người giao, người nhận, đồ vật phương tiện được giao. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản giao nhận tại đây.

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Đơn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động

Mẫu báo cáo nhanh tai nạn lao động chết người

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động như sau:

PHỤ LỤC IX
MẪU BIÊN BẢN GIAO, NHẬN TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT, PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............, ngày....tháng...năm.....

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN
Tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Hồi .................... giờ .............. ngày .......... tháng .......... năm .........

Tại ..........................................................................................................................

- Căn cứ ................................... Số .........................................................................

- Chúng tôi gồm:

Người giao: .................................. Cấp bậc ............................. Chức vụ ..................

Đơn vị: ....................................................................................................................

Người nhận: ................................ Cấp bậc ............................. Chức vụ ...................

Đơn vị .....................................................................................................................

Tiến hành giao nhận: .................................................................................................

Tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra ngày.....tháng......năm........... tại ...............

Họ và tên những người bị nạn ....................................................................................

Sinh ngày ...... tháng ..... năm ..... tại ..........................................................................

Nơi ĐKNKTT .............................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân ............... (hoặc hộ chiếu) số ............... cấp......ngày.....tháng.....năm............... nơi cấp ...............

Cơ quan, đơn vị, cơ sở quản lý người bị nạn: .............................................................

Tài liệu gồm có ................................... tập, tổng số ........................... trang.

(kèm theo bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ tai nạn lao động)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tổng cộng .................................................................................................................

Kèm theo các đồ vật, phương tiện: (ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tổng cộng ........................................................... khoản.

Việc giao nhận kết thúc hồi ............. giờ ............ cùng ngày, Biên bản này lập thành 03 bản (người giao 01 bản, người nhận 01 bản, đưa vào hồ sơ tai nạn lao động 01 bản).

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 127
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm