Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

28 99.873

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc 

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc là giấy tờ về mặt pháp lý, ghi lại thỏa thuận cũng như chứng minh về khoản tiền đặt cọc giữa bên nhận tiền đặt cọc và bên giao tiền đặt cọc. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc giúp bạn tăng thêm độ tin cậy, bảo đảm tiến hành mua bán hàng hóa, dịch vụ. Mời các bạn tham khảo và sử dụng mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc đã được VnDoc cập nhật nhé.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu 11B-HSB

Biên bản bàn giao căn hộ

Mẫu phụ lục hợp đồng

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc để đảm bảo rằng tiền đã được giao cho người bán.

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và đầy đủ của Biên bản giao nhận tiền đặt cọc, đã được VnDoc cập nhật dưới đây, các bạn có thể thêm, sửa nội dung linh hoạt khi áp dụng với tình hình thực tế nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------***---------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ............, tại ...................., Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ………………………………………………………………………………….........................

CMND số: ………………………………………………………………………………….................

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………......

Và vợ: …………………………………………………………………………………......................

CMND số: …………………………………………………………………………………..................

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………….......

(Sau đây được gọi là "Bên A")

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà ...................... tại địa chỉ số …………………………….................

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: …………………………………………………………………………………............................

CMND số: …………………………………………………………………………………....................

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………..........

Và vợ: ………………………………………………………………………………….........................

CMND số: …………………………………………………………………………………....................

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………..........

(Sau đây được gọi là "Bên B")

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

 1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (...... triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………., ngày …../…../20…...

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                       BÊN ĐẶT CỌC

Đánh giá bài viết
28 99.873
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm