Mẫu biên bản giao nhận

Mẫu biên bản ghi chép về việc giao nhận người bị áp giải, người bị dẫn giải

Mẫu biên bản ghi chép về việc giao nhận là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của người giao, người nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép về việc giao nhận như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN (1) .........................................................

Hồi ............ giờ ............ ngày........... tháng ........... năm .......................tại . ...

Căn cứ Quyết định (2) .......................................................................... số: .............................. ngày........... tháng ........... năm .................... của Cơ quan ......................................................

Người giao: ...................................................................................................

Người nhận: ..................................................................................................

Tiến hành lập biên bản giao, nhận (1) ...........................................................:

Họ tên: .............................................................................. Giới tính:

Tên gọi khác: .................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại: .............................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ...............................; Tôn giáo: ..............

Nghề nghiệp: ................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .........................

Nơi cư trú: ...................................................................................................

Kèm theo (3):...............................................................................................

(1) Người bị áp giải, người bị dẫn giải;

(2) Quyết định áp giải (người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can); hoặc Quyết định dẫn giải (người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân);

(3) Kèm theo biên bản áp giải, dẫn giải, các giấy tờ, tài liệu, phương tiện khác (nếu có); Trường hợp giao, nhận nhiều người phải lập biên bản giao nhận từng người.

Thái độ của người bị ..............................................................................(1):

Tình trạng sức khỏe của (1) ........................................................................:

Việc giao, nhận kết thúc vào hồi: .............. giờ ............. ngày.........tháng ........... năm ...........

Biên bản đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ba bản, một bản giao cho người bị (1)..............................., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

Mẫu biên bản ghi chép về việc giao nhận

Mẫu biên bản ghi chép về việc giao nhận

Đánh giá bài viết
1 115
Thủ tục hành chính Xem thêm