Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở

1 66

Biên bản họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở

Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở là biểu mẫu được lập ra để ghi chép thông tin về cuộc họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian địa điểm họp... Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản họp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN……
.........(1).........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

....(2)...., ngày ... tháng .... năm ....

BIÊN BẢN HỌP
BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

Hội đồng giáo sư: .................(1) .......................................................

đã họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký hội đồng giáo sư cơ sở tại:

- Chủ trì cuộc họp (Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học):

- Tổng số thành viên HĐGSCS: .................người

- Số thành viên có mặt: ..............................người

- Số thành viên vắng mặt: ..........................người

Các thành viên vắng mặt:

1. .........................................................................................................

Lí do: ..................................................................................................

2. .........................................................................................................

Lí do: ..................................................................................................

NỘI DUNG HỌP

1. Giới thiệu ứng viên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký: .....................

2. Trao đổi, thảo luận và chốt danh sách bầu: ..................................

3. Bầu Ban kiểm phiếu (3 người): .....................................................

4. Kết quả bầu: .................................................................................

Cuộc họp bắt đầu vào hồi .........giờ ...., ngày .....tháng .....năm .......

Kết thúc vào hồi ..........giờ ...., ngày ........tháng ........năm ..............

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng du)

Ghi chú:

(1) Tên Hội đồng giáo sư cơ sở.

(2) Địa danh.

Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở

Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc mẫu biên bản họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng giáo sư cơ sở trong biểu mẫu giáo dục để bạn đọc có thể thuận tiện hơn khi lập biên bản họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đánh giá bài viết
1 66
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm