Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

1 25.691

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Công ty. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc tại đây.

Quy chế bổ nhiệm cán bộ

Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc như sau:

CÔNG TY………..
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------

Số: ....../.......- BB

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ………………

   (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày......tháng.....năm 20…., vào hồi ...... giờ tại trụ sở Công ty Cổ phần………...

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nội dung: Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty ……………. cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

1. Bổ nhiệm Ông: ................................................... Sinh ngày: ..................................

Dân tộc: Kinh                                Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................

Ngày cấp: ........................................ Nơi cấp: Công an ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Làm Giám đốc Công ty …………………………………………….............................………..

2. Bổ nhiệm Ông: ................................................. Sinh ngày: ....................................

Dân tộc: Kinh                               Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: .............................................................................................

Ngày cấp: ................................... Nơi cấp: Công an......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị …………………………………………................................     

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ........................…. và Ông ……....................……. được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

                     Chữ ký của các cổ đông
Đánh giá bài viết
1 25.691
Việc làm - Nhân sự Xem thêm