Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo

1 94

Mẫu biên bản họp hội đồng về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo

Mẫu biên bản họp hội đồng về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung đánh giá và xét giải... Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp hội đồng về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI VÒNG SƠ KHẢO
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM...

Lĩnh vực:...

Hội đồng ...

1. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

2. Ngày họp:

3. Địa điểm:

4. Thành viên của Hội đồng: Tổng số: có mặt: vắng mặt:

5. Khách mời dự:

- Ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng:

Số TT

Mã số đề tài

Tên đê tài

Kết quả đánh giá của Hội đồng

Ý kiến nhận xét của Hội đồng

Kết luận của Hội đồng

     

Tổng số điểm

Điểm trung bình

   

1

           

2

           

           

Ghi chú:

a) Mỗi thành viên Hội đồng đánh giá đề tài theo thang điểm 100 (điểm đánh giá là số nguyên).

b) Kết quả đánh giá đề tài là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp Hội đồng (điểm trung bình lấy 2 chữ số sau dấu phẩy).

c) Khung điểm xét giải: Đề tài đạt từ 85 điểm trở lên được chọn vào vòng chung khảo; từ 80 điểm đến dưới 85 điểm được xét giải ba; từ 70 điểm đến dưới 80 điểm được xét giải khuyến khích; đề tài không được xét giải nếu đạt dưới 70 điểm hoặc bị phát hiện hồ sơ không hợp lệ.

* Tổng hợp số giải thưởng Hội đồng đề nghị:

1. Đề tài được chọn vào vòng chung khảo (từ 85 điểm trở lên): .................. đề tài, gồm:

2. Giải Ba (từ 80 điểm đến dưới 85 điểm): ............. đề tài, gồm:

3. Giải Khuyến khích (từ 70 điểm đến dưới 80 điểm): .................................. đề tài, gồm:

4. Không đạt giải (dưới 70 điểm): .........................đề tài, gồm:

Chủ tịch Hội đồng
(ký, họ tên)

Thư ký
(ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản họp hội đồng về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo

Mẫu biên bản họp hội đồng về việc đánh giá và xét giải vòng sơ khảo

Đánh giá bài viết
1 94
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm