Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2

10 55.025

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng (mẫu số 2) ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp và mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.

Mẫu quyết định khen thưởng

Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu số 2: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư  số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

 Hướng dẫn lập biên bản thi đua khen thưởng

Mời các bạn tham khảo bản text của Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
KHEN THƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  (Địa danh), ngày......tháng..... năm.......

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng thi đua khen thưởng

(Tên đơn vị)

V/v Xét khen thưởng ......................................

Ngày.......tháng ......năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì của (họ và tên, chức danh người chủ trì).

- Thành phần dự họp:

1. (họ và tên, chức danh) ...................................................................................................;

2. .....................................................................................................................................;

3. ..............................................................................................................................Thư ký;

- Nội dung họp:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Kết luận:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua)  như sau:

1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đơn vị và cá nhân đề nghị khen thưởng;

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng./

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên, chức danh)

Lưu ý:

- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ.....

- Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau.

- Kết quả bỏ phiếu lấy thứ tự cao trước, thấp sau.

Lưu ý:

- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ.....

- Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau.

10 55.025
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2 để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm