Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

1 8

Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì?

Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản... Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN DOANH NGHIỆP KH&CN TIÊU BIỂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU

Ngày .../.../20..., tại ……………………………………………………, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng xét chọn “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” để rà soát các hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự

1) ...

2) ...

II. Diễn biến cuộc họp

1. Kết quả rà soát và thẩm định hồ sơ

1.1. Về hồ sơ đề nghị xét vinh danh

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

1.2. Kết quả thẩm định hồ sơ về điều kiện:

Về điều kiện:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Về tiêu chí:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Ý kiến các thành viên

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

III. Kết luận

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Danh sách doanh nghiệp đạt:

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

.v.v.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét chọn “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua nội dung Biên bản.

THƯ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm