Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

1 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì?

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về cuộc họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản...

2. Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị: (cấp xét)
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày... tháng... năm...

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”......1 được thành lập theo Quyết định số..../..... ngày... tháng.... năm.... của...........

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào...... ngày..... tháng.... năm.... để xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”.

Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định:....... người

Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp:.......... người, gồm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Số thành viên Hội đồng không dự họp:.......... người, gồm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Thư ký Hội đồng:........................................................................................................

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng báo cáo về danh sách, kết quả đánh giá việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”........2 bao gồm:

Số lượng người đề nghị xét tặng:...........

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

(ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng).

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

- Trưởng ban:................................................................................................................

- Ủy viên:......................................................................................................................

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, gồm:

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” gồm:

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi....... giờ... ngày... tháng... năm...

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

______________

Ghi chú:

(1): Hội đồng thụ lý hồ sơ.

(2): Hội đồng cấp dưới trực tiếp.

Mẫu biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mẫu biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm