Mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, nội dung cũng như diễn biến của buổi họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp lớp tại đây.

Mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp lớp như sau:

Trường ..............................

Lớp: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: ...... giờ, ngày.....tháng....năm.....

- Địa điểm: .................................................................................................................

2. Thành phần tham dự:

- Cô giáo: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: ...................................................................................................................

- Thư ký: ....................................................................................................................

4. Nội dung cuộc họp.

...................................................................................................................................

5. Diễn biến cuộc họp

...................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..... giờ cùng ngày.

Thư ký Chủ tọa
Đánh giá bài viết
82 28.481
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm