Mẫu biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

1 25

Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Mẫu biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là biểu mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về cuộc họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia, nội dung cuộc họp... Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản họp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN……
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ .....(2).....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

...(3)..., ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN HỌP XÉT CÔNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

Hội đồng giáo sư ............................... đã họp xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư tại:

- Tổng số thành viên Hội đồng: ................người

- Số thành viên có mặt: ............................người

- Số thành viên vắng mặt: ........................người

Các thành viên vắng mặt:

1) ......................................................................................................

Lí do: ................................................................................................

2) ......................................................................................................

Lí do: ................................................................................................

3) ......................................................................................................

Lí do: ................................................................................................

NỘI DUNG HỌP

Ghi chi tiết các diễn biến, các phát biểu của những người dự họp, các kết luận của Hội đồng.

..........................................................................................................

Cuộc họp bắt đầu vào hồi ......giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm ......

Kết thúc vào hồi ......giờ ....., ngày ..... tháng .... năm .....

ỦY VIÊN THƯ KÝ
(Ghi rõ họ tên và ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ghi rõ họ tên và ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở đào tạo/Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

(2) Tên Hội đồng giáo sư cơ sở/Hội đồng ngành/liên ngành.

(3) Địa danh.

Mẫu biên bản họp xét công nhận

Biên bản họp

Trên đây là mẫu biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc biểu mẫu giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về.

Đánh giá bài viết
1 25
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm