Mẫu biên bản hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, lý do hủy thuốc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN
Hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Căn cứ Công văn số......../.... ngày.... tháng... năm..... của.........(1)........ đồng ý về việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt......

Căn cứ Quyết định số......./.... ngày.... tháng... năm... của Công ty........ thành lập Hội đồng hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

...............................................................................................................................

I. Đại điện các bên gồm:

1. Đại diện Sở Y tế.

2. Hội đồng hủy thuốc của Công ty:.....................................................................

3. Đơn vị thực hiện việc xử lý, tiêu hủy (nếu có) .................................................

Cùng chứng kiến và xác nhận việc tiêu hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt............. như sau:

TT

Tên thuốc/ nguyên liệu làm thuốc

Số lô

Hạn dùng

Đơn vị tính

Số lượng cần hủy

Số lượng đã lấy mẫu

Số lượng thực hủy

II. Phương tiện vận chuyển đến nơi hủy (nếu có):

III. Phương pháp hủy:

IV. Cam kết:

Việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định này và của pháp luật có liên quan về bảo vệ môi trường.

........., ngày...tháng...năm...

THÀNH PHẦN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họtên từng người)
Đóng dấu của cơ sở hủy thuốc, cơ sở nhận hủy thuốc

Ghi chú:

(1) Cơ quan tiếp nhận

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Đánh giá bài viết
1 892
Thủ tục hành chính Xem thêm