Mẫu biên bản khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học

Mẫu biên bản ghi chép khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học

Mẫu biên bản ghi chép khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung khám giám định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học như sau:

UBND TỈNH .............HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/GĐYK-CĐHH

....., ngày… tháng… năm 201….

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH
Bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh ...............

Đã họp ngày……. tháng……. năm 201…. để khám giám định, xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật đối với Ông/Bà:………………………… Ngày, tháng, năm sinh:……/ ……../ ……..

Giấy CMND/Giấy khai sinh số:…….…..………...Ngày……/ ……../ …….. Nơi cấp:……

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................

Theo Giấy giới thiệu số:………., ngày……. tháng……. năm 201.…. của:…………......

Khám giám định:……………...........................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI

………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN

Căn cứ Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật, bệnh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Giám định y khoa quyết định:

Ông (bà):............................................................................................................................

Được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do:………………..................................................

là:………..% (…………………………………phần trăm).

Đề nghị:.............................................................................................................................

Mẫu biên bản ghi chép khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học

Mẫu biên bản ghi chép khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học

Đánh giá bài viết
1 34
Thủ tục hành chính Xem thêm