Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

1 4

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là gì?

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm kê, thông tin tài sản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

ĐƠN VỊ: ………………………………………

BỘ PHẬN: ……………………………………

MÃ QHNS: ……………………………………

Mẫu số C60-HD

(Ban hành theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI

Số:……….

Thời điểm kiểm kê ……….. giờ ……… ngày ….. tháng ….. năm …..

Ban kiểm kê gồm:

Ông /Bà ………….. chức vụ …………….….. đại diện ……………….. Trưởng ban

Ông /Bà ……………….. chức vụ ………….….. đại diện …………….. Ủy viên

Ông /Bà …………….. chức vụ ……………….. đại diện ………….….. Ủy viên

STT

Tên TSHTGT- TL

Ký hiệu

Cấp, loại

Năm xây dựng

Năm đưa vào sử dụng

Nơi sử dụng

Tình trạng tài sản

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

- Ý kiến giải quyết chênh lệch của Ban kiểm kê: ………………………..

Ngày ....tháng....năm……

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm