Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký

1 78

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu bầu họp chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản... Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản kiểm phiếu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN .....
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ ...(1)...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

...(2)...., ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu được Hội đồng cử ra gồm (3 hoặc 5 người):

1) Trưởng ban .....................................................................................

2) Ủy viên ............................................................................................

3) Ủy viên ............................................................................................

4) Ủy viên ............................................................................................

5) Ủy viên ............................................................................................

2. Tổng số thành viên Hội đồng: .............người

- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: ............người

- Số thành viên Hội đồng vắng mặt: ..............người

3. Kết quả tín nhiệm công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

- Tổng số ứng viên chức danh GS được xét tại Hội đồng là: ...............

- Số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm:

- Số phiếu phát ra: .................................; Số phiếu thu về: ..................;

- Số phiếu hợp lệ: ......................... ; Số phiếu không hợp lệ: .......….....

- Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: ....................... người

(có phiếu tín nhiệm (3.1) và danh sách kết quả tín nhiệm (4.1) kèm theo).

- Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: .............

4. Kết quả tín nhiệm công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

- Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là: ..................

- Số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm:

- Số phiếu phát ra: .........................; Số phiếu thu về: ...............................;

- Số phiếu hợp lệ: .................................; Số phiếu không hợp lệ: ..............

- Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là:

(có phiếu tín nhiệm (3.2) và danh sách kết quả tín nhiệm (4.2) kèm theo).

- Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: ...............

BAN KIỂM PHIẾU
(Ghi rõ họ tên và ký)

CHỦ TỊCH HĐGS
(Ghi rõ họ, tên và ký)

TRƯỞNG BAN

CÁC ỦY VIÊN

Ghi chú:

(1) Tên HĐGS Cơ sở/HĐGS Ngành

(2) Địa danh

(3) Phiếu tín nhiệm

(3.1) Hội đồng giáo sư (ngành, liên ngành hoặc cơ sở)

Mẫu biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Biên bản kiểm phiếu thuộc biểu mẫu giáo dục theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 78
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm