Mẫu biên bản kiểm tra chương trình

1 584

Mẫu biên bản kiểm tra chương trình dạy học

Mẫu biên bản kiểm tra chương trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra chương trình dạy học. Mẫu biên bản kiểm tra nêu rõ thông tin giáo viên giảng dạy, thời gian giảng dạy, chương trình kiểm tra giảng dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra chương trình dạy học tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra chương trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH

(THÁNG ........../..........)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Lúc ........ giờ ...... phút, ngày ...... tháng ...... năm .....

Tại văn phòng trường

II. THÀNH PHẦN

Tổ trưởng, tổ phó cùng giáo viên tổ

III. NỘI DUNG

Kiểm tra chương trình tháng ....../.......

Từ tuần ................. (Từ ..../..../.... đến ..../..../....)

đến tuần ................... (Từ ..../..../.... đến ..../..../....)

Cụ thể như sau:

Giáo viên

Môn

Lớp

Kết quả kiểm tra

Ghi chú

         
     
       
     
         
     
       
     
         
     
         
     
       
     

Biên bản kết thúc lúc ....... giờ ........ phút, ngày......tháng....năm......

GV được kiểm tra ký tên

Người kiểm tra

 

Duyệt của ban giám hiệu

Mẫu biên bản kiểm tra chương trình

Mẫu biên bản kiểm tra chương trình

Đánh giá bài viết
1 584
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm