Mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Mẫu biên bản ghi chép về việc kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Mẫu được ban hành theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Số: ..............

Hôm nay, ngày ... tháng... năm ... tại ..............., Đoàn kiểm tra, đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam và ................... đã thống nhất các nội dung kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới ....và kết luận như sau:

1. Diện tích mặt bằng của đơn vị đăng kiểm

..............................................................................................................

2. Xưởng kiểm định

..............................................................................................................

3. Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra

..............................................................................................................

4. Đăng kiểm viên

..............................................................................................................

5. Nhân viên nghiệp vụ kiểm định

..............................................................................................................

6. Phụ trách dây chuyền kiểm định

..............................................................................................................

7. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm

..............................................................................................................

8. Thực hiện quy trình kiểm định của đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên

..............................................................................................................

9. Các quy định khác trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

..............................................................................................................

10. Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau:

..............................................................................................................

Kết luận:

Đơn vị đăng kiểm ........ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đơn vị đăng kiểm ........ không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau, một bản lưu tại đơn vị đăng kiểm (hoặc tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm), một bản lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 34
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm