Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống

1 3

Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung kiểm tra...

2. Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………..

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20……..

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ, ĐỘT XUẤT NƠI NUÔI GIỮ THỦY SẢN SỐNG

Hôm nay ngày………. tháng ……năm ……, tại …………….

1. Thành phần đoàn kiểm tra:

a) Ông/bà ……………………………………….., chức vụ: ..........................................

b) Ông/bà ……………………………………….., chức vụ: ..........................................

2. Đại diện tổ chức, cá nhân nhập khẩu thủy sản sống: .............….................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................

Số điện thoại: ……………………..Số fax: ………………..E.mail: ..............................

Địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...............................................................................

3. Tên thủy sản sống nhập khẩu: .....................................................................................

4. Địa điểm kiểm tra: (Địa chỉ nơi nuôi giữ lô hàng): .....................................................

5. Số lượng đã nhập khẩu (tính từ thời điểm………… đến thời điểm ………): ............

6. Hiện trạng về thủy sản sống đang nuôi lưu giữ tại thời điểm kiểm tra: ......................

7. Điều kiện thực tế nơi nuôi giữ thủy sản sống nhập khẩu như sau:

- Sơ đồ khu vực nuôi giữ thuộc quyền sở hữu: ..............................................................

- Mô tả chi tiết điều kiện nuôi giữ thủy sản sống và hệ thống xử lý nước thải:....

- Số lượng/khối lượng thủy sản sống tối đa có thể nuôi giữ trong cùng thời điểm: ……….

(kèm theo ảnh chụp khu vực nuôi thực tế có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu).

8. Kết quả thực hiện theo Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống đã được phê duyệt: ...........

9. Kết luận:

10. Kiến nghị, đề xuất:

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÁ NHÂN
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

……………, ngày…….. tháng ....năm 20...
CHI CỤC TRƯỞNG
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống

Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi lưu giữ thủy sản sống

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm