Mẫu biên bản kiểm tra giáo án

1 2.203

Mẫu biên bản kiểm tra giáo án của giáo viên

Mẫu biên bản kiểm tra giáo án là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra giáo án giảng dạy của giáo viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm kiểm tra giáo án, thông tin về giáo viên được kiểm tra, thông tin về giáo án kiểm tra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra giáo án của giáo viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra giáo án như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN

Tháng: ........./.......... (Lần......)

I. Thời gian và địa điểm:

Lúc.......giờ...... ngày ...../..../.....

Tại trường ......................................................................................................

II. Thành phần:

Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên trong tổ ................................................

III. Nội dung: Tiến hành kiểm tra giáo án của giáo viên:

1/ Giáo viên: ..................................................................................................

STT

Giáo án

Nhận xét

Đề nghị

Ghi chú

1

       

2

       

3

       

2/ Giáo viên: .....................................................................................................

STT

Giáo án

Nhận xét

Đề nghị

Ghi chú

1

       

2

       

3

       

3/ Giáo viên: ......................................................................................................

STT

Giáo án

Nhận xét

Đề nghị

Ghi chú

1

       

2

       

3

       

Biên bản kết thúc lúc ..... giờ ..... phút, ngày.....tháng....năm....

GV được kiểm tra ký tên

Người kiểm tra

Mẫu biên bản kiểm tra giáo án

Mẫu biên bản kiểm tra giáo án

Đánh giá bài viết
1 2.203
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm