Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp

1 8

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp là gì? Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, thông tin hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp...

2. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG KHU VỰC RANH GIỚI RỪNG CÓ TRANH CHẤP

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .......................................

2. Ông (bà): đại diện chủ rừng ...............................................................…....................

2. Ông (bà): đại diện chủ rừng liền kề có tranh chấp ......................................................

3. Ông (bà): đại diện kiểm lâm địa bàn: .....................................................….................

Sau khi đã cùng nhau kiểm tra trên bản đồ, hồ sơ và khu vực thực địa trên đường ranh giới có tranh chấp, cụ thể như sau:

- Khu vực ranh giới tranh chấp: thuộc tiểu khu………………khoảnh……………lô………………. của chủ rừng:………………….........; thuộc Tiểu khu…………….khoảnh……….lô……….của chủ rừng liền kề có tranh chấp.

- Diện tích tranh chấp:……………………..(ha), chiều dài ranh giới tranh chấp………………(m)

- Hiện trạng rừng khu vực tranh chấp ...........................................................…..............

- Nguyên nhân tranh chấp: ............................................................................…..............

- Hồ sơ kèm theo: .....................................................................................…....…...........

Đề xuất, kiến nghị: ..........................................................................................….….......

...................................................................................................…....................…..........

Biên bản này làm tại:........................................................................................…...........

Chúng tôi thống nhất cùng ký tên./.

Đại diện chủ rừng liền kề
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện chủ rừng
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng khu vực ranh giới rừng có tranh chấp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm