Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin

1 3

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin là gì? Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm tra, thời gian và địa điểm lập biên bản...

2. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin

Chủ đầu tư/Chủ quản lý, sử dụng
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

….., ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dự án:….(Tên dự án)…….

1. Hạng Mục xảy ra sự cố:……………………….……………………………………

2. Địa điểm đầu tư:…………………………………………………………………….

3. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

a) Thời điểm xảy ra sự cố: …giờ…ngày…tháng…năm…

b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng khi xảy ra sự cố………………………………

c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất.……………………………..

d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)…………………………………………..

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại hiện trường đang triển khai đầu tư;

b) Chủ quản lý, sử dụng lập báo cáo xảy ra tại hiện trường đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản, gồm:

- Nhà thầu thi công: (người đại diện theo pháp Luật ký tên, đóng dấu)

- Nhà thầu thiết kế thi công: (người đại diện theo pháp Luật ký tên, đóng dấu)

- Giám sát thi công: (người đại diện theo pháp Luật ký tên, đóng dấu)

- Các thành phần khác, nếu có.

 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống công nghệ thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm