Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

5 40.412

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị tại đây.

Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản

Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĂN PHÒNG
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA (1) TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Tên trang thiết bị (2): ................................................................................................

Tại (3) .................................................... Nhà: ........................................................

Họ và tên người sử dụng: .......................................... Đơn vị: .................................

Kết quả kiểm tra (4): ................................................................................................

...............................................................................................................................

Hướng khắc phục (5): ..............................................................................................

...............................................................................................................................

Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

  .................., ngày...tháng....năm....
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:

- Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.

- Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.

- Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.

(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra

(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.

(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng....)

(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục

- Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)

Đánh giá bài viết
5 40.412
Thủ tục hành chính Xem thêm