Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh

1 7.315

Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh lớp học

Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh lớp học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tổng vệ sinh lớp học. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian địa điểm, thành phần tham gia kiểm tra, nội dung kiểm tra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh lớp học tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh lớp học như sau:

SỞ GD&ĐT ...............

TRƯỜNG ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỔNG VỆ SINH

Thời gian kiểm tra:............................... ngày ... tháng .... năm ....

Lớp kiểm tra: ...............................................................................................

Thành phần kiểm tra: ..................................................................................

- Thầy ........................................................ – Phó hiệu trưởng

- Ông ........................................................ – Bảo vệ

1. Ưu điểm:

- Vệ sinh:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Sắp xếp bàn ghế: .....................................................................................

- Số bàn, ghế 2 chỗ ngồi: ............................................................................

2. Hạn chế:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Đề xuất:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh lớp học

Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh lớp học

Đánh giá bài viết
1 7.315
Thủ tục hành chính Xem thêm